Juridische vermeldingen / Privacybeleid

Definities

Klant: iedere professionele of natuurlijke persoon bekwaam in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder voorbehoud van deze voorwaarden.

Diensten: Het bedrijf eProd biedt klanten audiovisuele productiediensten aan.

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met inbegrip van tekst – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomen met alle persoonsgegevens die door eProd kunnen worden bewaard voor het beheer van klantenrelaties

Gebruiker: internetgebruiker die de bovengenoemde site gebruikt.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van personen op wie zij van toepassing zijn” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website https://www.eprod.be/ de identiteit van de verschillende sprekers in het kader van de realisatie en de opvolging ervan meegedeeld:

Eigenaar: SPRL EPROD Maatschappelijk kapitaal van 18.200€ BTW-nummer: BE 0636.823.608 – J-B Charlierlaan 13 1560 Hoeilaart

Verantwoordelijk voor publicatie: Zuijderhoff Kevin – [email protected] . De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster : Zuijderhoff Kevin – [email protected]
Host: Siteground – Calle de Prim 19 28004 Madrid
Functionaris voor gegevensbescherming: Zuijderhoff Kevin – [email protected]

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de site https://www.eprod.be/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://www.eprod.be/ wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking voor technisch onderhoud kan evenwel worden besloten door eProd, dat zich zal inspannen om de gebruikers vooraf in kennis te stellen van de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://www.eprod.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door eProd , verantwoordelijk. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

De website https://www.eprod.be/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf eProd.
eProd SPRL streeft ernaar om op de site https://www.eprod.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar schuld of aan die van derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.eprod.be wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.eprod.be niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.
De site https://www.eprod.be wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, verbetering van haar infrastructuur, storingen van haar infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

eProd en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computerapparatuur en telefonie die met name verband houden met een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.eprod.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle op de internetsite toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.eprod.be

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

eProd treedt op als redacteur van de site. ePRod is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

eProd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker, bij het raadplegen van de website https://www.eprod.be, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij uit het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

eProd kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.eprod.be.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. eProd behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die in deze ruimte wordt neergelegd en die in strijd zou zijn met de in België geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. Indien nodig behoudt eProd zich tevens de mogelijkheid voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto…).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van verzoeken om informatie en de commerciële relatie die daaruit kan voortvloeien, is eProd de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens. eProd wordt vertegenwoordigd door Kevin Zuijderhoff, zijn wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, verbindt eProd zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun instemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid.
Telkens wanneer eProd Persoonsgegevens verwerkt, neemt eProd alle redelijke stappen om de nauwkeurigheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor eProd deze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

eProd zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

  • om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: gegevens over het gebruik van de site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor navigatie wordt gebruikt, IP-adres.
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: gebruiksgegevens

eProd verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. Deze worden alleen gebruikt voor noodzakelijke doeleinden of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://www.eprod.be de volgende rechten:

  • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie eProd zijn gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra eProd op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt eProd zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe eProd zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wenst te vragen of zich tegen de verwerking ervan wenst te verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met eProd op het volgende adres

EPROD SPRL – Zuijderhoff Kevin – [email protected] – J-B Charlierlaan 13 1560 Hoeilaart.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij door eProd wil laten corrigeren, bijwerken of wissen, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die de wet aan eProd oplegt, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.eprod.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

eProd onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de verzamelde Informatie over zijn Klanten naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet toereikend” wordt erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Het staat eProd echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

eProd verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt medegedeeld. Indien eProd echter in kennis wordt gesteld van een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant, zal zij de Klant zo spoedig mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt eProd geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van eProd en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://www.eprod.be voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

8. Incident melding

Ondanks al onze inspanningen is geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.
Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.eprod.be wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van https://www.eprod.be en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://www.eprod.be

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsinformatie te waarborgen, maakt eProd gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt eProd alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks “cookies ” en internet tags

De site https://www.eprod.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van eProd tot stand zijn gebracht. eProd heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

eProd kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s, verwerken. Deze informatie stelt eProd in staat de inhoud van de Site, de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang hun emittent. De Gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat de aanvaarding of weigering van Cookies tijdig wordt voorgesteld, voordat een Cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. eProd informeert de Gebruiker dat het in dit geval kan zijn dat de mogelijkheden van zijn browser niet allemaal beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer eProd of een van zijn providers, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het Internet verbonden lijkt, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst eProd elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van een slechtere werking van de Site en de diensten die eProd eventueel aanbiedt, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.eprod.be om de voor hun werking noodzakelijke cookies op te slaan of te raadplegen wegens de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee de gebruiker kan nagaan hoe hij zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar maken en wijzigen. eProd kan ook gebruik maken van de diensten van externe aanbieders om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Facebook en instagram die op de Website van https://www.eprod.be of in haar mobiele applicatie verschijnen en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de Website of mobiele applicatie van https://www.eprod.be, kunnen Instagram en Facebook ook cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de Website van https://www.eprod.be. De Gebruiker kan niettemin op elk moment zijn of haar toestemming voor https://www.eprod.be intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

9.2. ‘TAGS” INTERNET-GAVENS

https://www.eprod.be kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s, en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus informatie over hen kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Met deze technologie kan https://www.eprod.be de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers aan de Site en andere websites, rapporten samenstellen over Site-activiteit voor https://www.eprod.be, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.eprod.be is onderworpen aan het Belgisch recht.
Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn de bevoegde rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

 

EPROD SPRL

Contact

About our services

eProd is an audiovisual production company that provides pre-production, production and post-production services.
Our team is composed of a panel of professionals: cinematographer, cameraman, editor, director, photographer, journalist, copywriter, …
We also offer a rental service, only for professionals. The list of equipment is available upon request.

Contact

Over onze diensten

eProd is een audiovisueel productiebedrijf dat diensten verleent op het gebied van preproductie, productie en postproductie.
Ons team bestaat uit een panel van professionals: director of photography, cameraman, redacteur, regisseur, fotograaf, journalist, schrijver, …
Wij bieden ook een verhuurdienst aan, alleen voor professionals. De lijst van uitrusting is op verzoek verkrijgbaar.

Contact

A propos de nos services

eProd est une société de production audiovisuelle qui fournit des services de pré-production, de production et de post-production.
Notre équipe est composée d’un panel de professionnels : directeur de la photographie, caméraman, monteur, réalisateur, photographe, journaliste, rédacteur, …
Nous proposons également un service de location, uniquement pour les professionnels. La liste du matériel est disponible sur demande.